top of page

Privacy Policy

1.Inleiding :

WTC berkentrappers VZW hecht waarde aan je privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens.
In deze verklaring willen wij heldere informatie geven over hoe wij omgaan met de persoonsgegevens en deze te waarborgen cfr. de wet waaronder de Algemene Verordening Gegevens Bescherming(GDPR)

Wij doen :
- Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze werden verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze verklaring ;
- Verwerken van deze gegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt ;
- Vragen om je persoonlijke toestemming indien wij die nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens ;
- Passende maatregelen zullen genomen worden zodat de beveiliging van jet persoonsgegevens gewaarborgd is ;
- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig zou zijn voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt ;

- op de hoogte zijn van je rechten als betrokkene omtrent je persoonsgegevens , je hierop willen attent maken en respecteren ;

Als fietsclub zijn wij verantwoordelijke voor de verwerking van je gegevens. Indien je na het doornemen van deze verklaring, of algemeen, vragen heeft, kan je contact met ons opnemen = WTC BERKENTRAPPERS VZW, zetel : St. Truidersteenweg, 51, 3540 Herk-de-Stad, website = www.berkentrappers.be, telefoon 0475/972932, E-mail : j.o.knaepen@skynet.be.

2.Waarom verwerken wij deze gegevens ?

Je persoonlijke gegevens worden door de WTC Berkentrappers VZW gebruikt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :
- om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van de fietsclub vlg. overeenkomst;
- het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen(gerechtvaardigd belang) ;

- het bekomen van subsidies door de overheid(wettelijke verplichting ;

3.Gegevens die wij verwerken :

Wij kunnen volgende gegevens van je vragen, opslaan, verwerken en verzamelen voor de volgende doelen :
- naam, voornaam, adres, telefoonnummer, E-mail ;
- identiteitskaartnummer ;

- rijksregisternummer ;
- persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit ;

 

4.Verwerking gegevens :

Deze gegevens worden verwerkt door volgende externe organisaties :
- bestuursleden van de vereniging ;
- vrijwilligers van de vereniging ;
- Federatie VWB(gedeelde verantwoordelijkheid)https://www.be./blog/102/2800 ;

 

5.Verstrekking aan derden :

De persoonlijke gegevens kunnen wij aan derden verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de bovenstaande doelen.
Wij maken gebruik van ’n derde partij(verwerking) voor :
- Het verzorgen van de internet omgeving(webhostings) ;

- Het verzorgen en verspreiden van nieuwsbrieven en uitnodigingen ;
- Nooit zullen persoonlijke gegevens door gegeven worden aan verwerkers, andere partijen

  

dan diegene waarmee wij een verwerkingsovereenkomst hebben afgesloten ;
- Er zullen met deze partijen, verwerkers, afspraken gemaakt worden om de beveiliging van je persoonlijke gegevens te waarborgen ;
- Wij zullen verder geen gegevens aan derden meedelen tenzij dit wettelijk verplicht is of toegestaan in bv. Bij een politioneel of gerechtelijk onderzoek ;
- Wij kunnen wel gegevens aan derden meedelen indien je ons daarvoor toelating geeft. Deze toestemming kan te allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit invloed heeft op der verwerking voor de intrekking ervan ;
- Aan partijen gevestigd buiten de EU worden geen persoonsgegevens verstrekt ;

6.Minderjarigen:
Indien jonger dan 18 jaar verwerken wij de gegevens indien wij toelating hebben verkregen door de

ouder of wettelijke vertegenwoordiger. Een eenvoudige opgave lidmaatschap door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger volstaat.

7.Bewaartermijn:
De club (Berkentrappers VZW) bewaart de gegevens niet langer dan nodig voor het doel waarvoor

deze verstrekt werden en vereist door de wet. De club verbindt zich er toe de gegevens niet langer dan 10 jaar bij te houden.

8.Gegevens beveiligen :

Volgende maatregelen worden genomen om de gegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking :
- Alle personen, die namens de club van de gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding ;

- Op onze systemen gebruiken wij een gebruikersnaam en wachtwoord ;
- Wij gebruiken schuilnamen en codering van de gegevens van de persoonlijke gegevens als daar aanleiding toe is ;
- Wij maken Back-ups van de gegevens om in geval van technische en fysieke incidenten deze te herstellen ;
- Wij testen regelmatig onze maatregelen ;
- Al onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens ;

9.Jouw rechten omtrent jouw gegevens :

- Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassen of wissen van uw persoonlijke gegevens, die wij ontvangen hebben. Via het hoger vermeld adres kun je ons hiervoor contacteren ;
- Ook kan je bezwaar indienen tegen de verwerking van jouw gegevens, of een deel ervan, door ons of door één van de medewerkers ;
- Ook heb je het recht de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht aan een andere partij. Wij kunnen je steeds vragen om je te legitimeren voordat wij de uitvoering ervan zullen doen ;

10.Klachten:
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je ons

hierover onmiddellijk te berichten.
Je hebt altijd het recht klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit(GBA), Drukpersstraat, 35, 1000 Brussel, https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be .

11.Wijziging van deze verklaring :

Berkentrappers VZW kan deze privacyverklaring steeds wijzigen. De laatste wijziging gebeurde op 22.05.2018.

bottom of page